Algemene voorwaarden voor verwijzing

BELANGRIJK: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DOORVERWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR EEN KOPIE IN UW ADMINISTRATIE.

DOOR HET AANMELDEN VAN: (A) EEN KLANT, OF (B) EEN POTENTIËLE KLANT; OF (C) EEN VERGELIJKBARE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID OF AANBOD AAN EEN ENTITEIT VAN KASEYA, OF DOOR OP DE KNOP “ACCEPTEREN” TE KLIKKEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DOORVERWIJZINGEN, DE DOCUMENTATIE EN DE ANDERE ITEMS WAARNAAR HIERIN EN DAARIN WORDT VERWEZEN (GEZAMENLIJK DE “OVEREENKOMST”), DIE ALLEMAAL ZIJN OPGENOMEN IN EN DEEL UITMAKEN VAN DE OVEREENKOMST. U VERKLAART DAT U ALLE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN.

U MOET DE OVEREENKOMST ACCEPTEREN VOORDAT U: (A) EEN KLANT AANMELDT, OF (B) EEN POTENTIËLE KLANT AANMELDT, OF (C) EEN SOORTGELIJKE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID OF AANBOD AANMELDT BIJ EEN ENTITEIT VAN KASEYA; OF (D) VAN KASEYA PROVISIES, ENIGE BETALING OF TEGENPRESTATIE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ONTVANGT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST, IS KASEYA NIET BEREID EN HEEFT ZIJ GEEN VERPLICHTING OM U EEN TEGENPRESTATIE TE LEVEREN OF ENIGE BEDRAGEN UIT TE BETALEN.

DE OVEREENKOMST IS TUSSEN DE ENTITEIT VAN KASEYA DIE DE COMMISSIES BETAALT VAN HET TOEPASSELIJKE PRODUCT (“KASEYA”, “WIJ” OF “ONS”) EN DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE DE BETREFFENDE KLANT OPGEEFT OF DIE OP DE KNOP “ACCEPTEREN” KLIKT (“BEDRIJF”, “U” OF “UW”). DE OVEREENKOMST KAN VAN TOEPASSING ZIJN OP MEERDERE ENTITEITEN VAN KASEYA MET BETREKKING TOT VERSCHILLENDE VOOR COMISSIE IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN VAN KASEYA, OP VOORWAARDE DAT GEEN ENKELE ENTITEIT VAN KASEYA HET RECHT HEEFT OM NAMENS OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN ANDERE ENTITEIT VAN KASEYA EEN OVEREENKOMST AF TE SLUITEN. ALS U DEEL UITMAAKT VAN OF ANDERSZINS DE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN “BEDRIJF”, “U” OF “UW” NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT VERWIJZEN.

1. DEFINITIES

Alle begrippen met een hoofdletter in de Overeenkomst hebben de betekenis zoals hierbij gedefinieerd. Bovendien, zoals gebruikt in de Overeenkomst, worden de volgende termen gedefinieerd zoals hieronder uiteengezet

1.1. Onder “gelieerde bedrijven” wordt verstaan elke juridische entiteit die een partij in eigendom heeft, die eigenaar is van de partij of die in gemeenschappelijk eigendom is met de partij. Onder “eigendom” verstaan we in de zin van deze definitie: meer dan 50% eigendom.

1.2. “Commissie” betekent de compensatie, bedragen of andere vergoedingen die worden vermeld in de documentatie, die Kaseya bereid is te betalen met betrekking tot uw doorverwijzingen van klanten die een verkoopovereenkomst aangaan voor het product dat in aanmerking komt voor de toepasselijke commissie van Kaseya.

1.3. “Klant” betekent een (doorverwezen) eindgebruiker die het systeem van Kaseya binnenkomt via de landingspagina(’s) of codes die verband houden met Kaseya en die als gevolg van uw inspanningen een verkoopovereenkomst aangaat met Kaseya. U komt niet in aanmerking voor betalingen met betrekking tot (en de term “klant” omvat niet) enig(e) persoon of entiteit: (a) die zich reeds in de systemen van Kaseya bevindt; of (b) waar Kaseya u niet voor heeft gemachtigd om deze te werven in de voorgaande zin; of (c) die een bestaande klant is van Kaseya of haar wederverkopers of vertegenwoordigers; of (d) die klant wordt van Kaseya als gevolg van de inspanningen van Kaseya of een van haar wederverkopers of vertegenwoordigers of een andere persoon of entiteit, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Kaseya.

1.4. “Documentatie” betekent de schriftelijke informatie (hetzij opgenomen in e-mails, website, programma’s of anderszins) met betrekking tot de Overeenkomst die door Kaseya aan u ter beschikking wordt gesteld, en van tijd tot tijd wordt bijgewerkt of gewijzigd door Kaseya.

1.5. “Entiteiten van Kaseya” betekent Kaseya en alle licentiegevers en leveranciers die enig deel van de software of diensten leveren; en alle dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, medewerkers, consultants en vertegenwoordigers van een van de hierboven genoemde.

1.6. “Producten die in aanmerking komen voor commissie” zijn de producten en diensten van Kaseya die in de documentatie worden vermeld en waarvoor Kaseya bereid is een commissie te betalen en indien van toepassing een specifieke promotiecode heeft gegeven aan het Bedrijf, zoals bijgewerkt, gewijzigd of anderszins gewijzigd naar goeddunken van Kaseya. Om twijfel te voorkomen, moet een product en dienst van Kaseya specifiek worden vermeld in de documentatie om te worden beschouwd als een in aanmerking komend product voor commissie van Kaseya en elke dubbelzinnigheid zal worden opgelost ten gunste van het product dat niet in aanmerking komt voor commissie van Kaseya.

1.7. “Producten en diensten van Kaseya” betekent alle producten en diensten die door een entiteit van Kaseya worden verkocht of anderszins aangeboden.

1.8. “Merken” betekent Kaseya of handelsmerken, logo’s, symbolen en namen onder licentie van Kaseya.

1.9. “Netto-opbrengst” betekent inkomsten die daadwerkelijk door Kaseya worden geïnd voor in aanmerking komende producten voor commissie van klanten, maar omvat geen vergoedingen of kosten voor onderhoud, ondersteuning, installatie, training, programmering, vergoedingen of kosten voor administratieve, consultancy- of professionele diensten of andere diverse vergoedingen of kosten, belastingen, vergoedingen, toeslagen, kredieten, terugboekingen of andere terugbetaalde of niet geïnde bedragen die in rekening worden gebracht of betaald met betrekking tot producten die in aanmerking komen voor commissie of anderszins.

1.10. “Partij” betekent u en Kaseya. U en Kaseya zijn gezamenlijk de “partijen”.

1.11. “Verkoopovereenkomst” betekent een schriftelijke overeenkomst tussen Kaseya en een potentiële klant die door u naar Kaseya wordt verwezen onder deze overeenkomst

1.12. “Website” betekent https://www.kaseya.com/nl/ en gerelateerde microsite(s) van Kaseya, of regionale of nationale websites die van toepassing zijn op de klant of op de toepasselijke software of diensten.

2. Aanstelling

Kaseya benoemt u op niet-exclusieve basis om potentiële klanten te werven en door te verwijzen naar Kaseya of haar gelieerde bedrijven, uitsluitend voor de producten die in aanmerking komen voor de commissie, zoals beschreven in de documentatie. U stemt ermee in dat u alles in het werk zult stellen om potentiële klanten te werven en door te verwijzen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw gebied staat beschreven in de documentatie, maar als er geen gebied staat vermeld, zal het gebied wereldwijd zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze afspraak van Kaseya niet exclusief is, en Kaseya andere personen en entiteiten kan aanstellen en haar eigen personeel kan gebruiken om alles op de markt te brengen, te promoten en te verkopen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot producten die in aanmerking komen voor commissie) zonder aansprakelijkheid te hebben jegens u of derden. U gaat ermee akkoord dat u en uw gelieerde bedrijven gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar daarna, direct noch indirect, zullen verwijzen naar, verzoeken om, verkopen aan, aanmoedigen of ertoe zullen bijdragen dat een klant van een entiteit van Kaseya, of hun gelieerde bedrijven of hun wederverkopers of vertegenwoordigers het gebruik van de producten en diensten van Kaseya stopt, wijzigt of beperkt.

3. Looptijd

De looptijd van de Overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd; op voorwaarde dat u ermee instemt dat de Overeenkomst in alle gevallen geldig is wanneer u een potentiële klant bij Kaseya aanmeldt.

4. Compensatie en marketing.

4.1 In het geval dat Kaseya een verkoopovereenkomst afsluit met een potentiële klant, binnen twee (2) maanden (of een andere periode, zoals uiteengezet in de documentatie) van een door u gedane doorverwijzing, stemt Kaseya er naar eigen goeddunken mee in dat: (I) een klant op geldige wijze door u is aangemeld op grond van de Overeenkomst, en (II) Kaseya een dergelijke doorverwijzing door u zal accepteren, en (III) u in aanmerking komt voor een commissie met betrekking tot het door de klant aangeschafte product dat in aanmerking komt voor commissie; u ontvangt als enige tegenprestatie de vergoeding die in de documentatie is vastgelegd. Voor alle duidelijkheid: Kaseya heeft geen enkele andere betalingsverplichting jegens het Bedrijf met betrekking tot andere producten en diensten van Kaseya dan de commissie voor in aanmerking komende producten en het Bedrijf erkent en stemt ermee in dat Kaseya of haar gelieerde bedrijven de in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie mogen gebruiken om andere producten en diensten van Kaseya te verkopen dan de producten die in aanmerking komen voor de commissie zonder aansprakelijkheid of betalingsverplichting jegens het Bedrijf.

4.2 Tenzij anders bepaald in de documentatie zal Kaseya binnen vijfenveertig (45) dagen na het einde van de maand waarin de commissie is verdiend, de betalingen van de commissie aan u verrichten en elke maandelijkse betaling zal de werkelijke bedragen voor de commissies van de vorige maand omvatten die niet eerder zijn betaald of te veel betaald.

4.3 De partijen erkennen en komen overeen dat Kaseya: (I) niet verplicht is om een door u ingediende klant te accepteren; (II) een klant die door u is aangemeld, mag weigeren (geheel of gedeeltelijk of met betrekking tot sommige, maar niet andere producten die in aanmerking komen voor commissie), om welke reden dan ook of om geen enkele reden; (III) de verkoopovereenkomst kan beëindigen (voor een bepaalde reden of gemakshalve) of anderszins de beëindiging of afloop van een verkoopovereenkomst kan toestaan; (IV) aan elke vorm van zakendoen mag deelnemen, met elke persoon of entiteit (inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van Producten die in aanmerking komen voor commissie of de verkoop van andere producten en diensten van Kaseya aan klanten die door u zijn ingediend); en (V) alle aan Kaseya verstrekte informatie mag gebruiken, om welke reden dan ook; en (VI) enige of alle voorgaande acties kan ondernemen zonder enige vorm van aansprakelijkheid jegens u of derden, ongeacht of u ook een persoon of entiteit onder de Overeenkomst heeft ingediend, eerder betalingen onder de Overeenkomst heeft ontvangen of anderszins. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kaseya naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid of betalingsverplichting jegens u alle bovengenoemde acties, of het nalaten van acties, mag ondernemen en dat uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid in geval van een van de acties of het nalaten van de acties van Kaseya is om de Overeenkomst te beëindigen en geen verdere verwijzingen naar Kaseya te maken.

5. Verantwoordelijkheden van Kaseya

Kaseya is als enige verantwoordelijk voor het leveren van de producten en diensten van Kaseya aan haar klanten en voor het factureren en innen van geld van haar klanten voor alle producten en diensten van Kaseya. Om u te helpen bij uw activiteiten in het kader van deze Overeenkomst, kan Kaseya u naar eigen goeddunken verkoop- en andere materialen leveren (in elektronische of andere vorm) met betrekking tot de producten en diensten van Kaseya, als Kaseya dit passend acht (“Materialen”). U gaat ermee akkoord geen ander promotiemateriaal te gebruiken dan de Materialen of andere materialen die door Kaseya schriftelijk zijn goedgekeurd om de producten en diensten van Kaseya te promoten. Kaseya stemt ermee in om te reageren op uw redelijke vragen over ontwikkelingen met betrekking tot de producten en diensten van Kaseya die door Kaseya worden aangeboden en die voor u nuttig kunnen zijn bij de uitvoering van uw taken onder deze Overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kaseya het recht heeft om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van aansprakelijkheid jegens u of derden: (a) algemene voorwaarden kan vaststellen waaronder Kaseya producten en diensten kan aanbieden of verkopen aan een potentiële klant; of (b) kan weigeren de producten en diensten van Kaseya te leveren of de levering van de producten en diensten van Kaseya aan een klant kan beëindigen; (c) de prijs voor alle producten en diensten van Kaseya kan bepalen en de prijs die aan klanten in rekening wordt gebracht voor alle producten van Kaseya, kan wijzigen (ongeacht of de klant een toekomstige klant is of een klant waarvoor u al compensatie ontvangt onder deze overeenkomst); en (d) uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid in geval van een van de voorgaande acties of inactiviteit van Kaseya is om de Overeenkomst te beëindigen en geen verdere verwijzingen naar Kaseya te maken.

6. Uw verantwoordelijkheden

U gaat ermee akkoord al uw kosten met betrekking tot deze Overeenkomst voor uw rekening te nemen. U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoopovereenkomsten met klanten de standaard algemene voorwaarden van Kaseya zullen zijn zoals die worden uiteengezet op de website van Kaseya, op https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/kaseya-end-user-license-agreement-eula/ voor eindgebruikers en https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/algemene-voorwaarden-voor-verwijzing/ voor doorverwezen klanten, en u zult geen vertegenwoordiging, garantie of verbintenis aangaan met betrekking tot de producten en diensten van Kaseya, anders dan zoals daarin uitdrukkelijk is uiteengezet.

7. Beëindiging en survival clausule

Elk van de partijen kan de Overeenkomst beëindigen via een schriftelijke kennisgeving na 10 dagen van het nalaten van de andere partij om een schending van deze Overeenkomst te verhelpen (een “Beëindiging wegens dringende redenen”) of op elk moment via een schriftelijke kennisgeving, zestig dagen voor de gewenste datum voor beëindiging (een “Beëindiging zonder opgaaf van redenen”). Bij elke beëindiging: (a) zult u alle doorverwijzingen onder de Overeenkomst staken en alle materialen en vertrouwelijke informatie van Kaseya terugsturen of vernietigen; (b) zullen de betalingsverplichtingen van Kaseya uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd; en (c) zullen de secties 5-12 en de laatste zin van sectie 2 gehandhaafd blijven na beëindiging van deze Overeenkomst.

8. Onafhankelijke contractant

De partijen komen overeen dat u een onafhankelijke contractant bent en dat deze Overeenkomst op geen enkele wijze een werknemer/werkgeversverhouding of een partnerschap, agentschap of andere joint venture of onderneming tussen de partijen creëert en dat geen van beide partijen het recht of de bevoegdheid heeft om de andere partij aan enige verplichting te binden. Kaseya heeft geen controle over wanneer, waar of hoe u uw verplichtingen onder deze Overeenkomst uitvoert.

9. Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord Kaseya, haar gelieerde bedrijven en hun respectievelijke eigenaars, functionarissen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, uitgaven, schadevergoedingen, veroordelingen en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit, verband houden met of het gevolg zijn van nalatigheid, schending van deze Overeenkomst of schending van de toepasselijke wet- of regelgeving door u of uw gelieerde bedrijven, of hun respectievelijke eigenaars, functionarissen, directeuren, medewerkers of vertegenwoordigers. BEHALVE VOOR VERPLICHTINGEN INZAKE SCHADELOOSSTELLING EN VERTROUWELIJKHEID EN SCHENDINGEN VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN, IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST. IN IEDER GEVAL ZAL DE MAXIMALE GECUMULEERDE AANSPRAKELIJKHEID VAN KASEYA EN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE TUSSENPERSOON VOOR VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, NIET MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG VAN DE VERGOEDING DIE VERSCHULDIGD IS VOOR DE MAANDELIJKSE FACTURERINGSPERIODE GEDURENDE WELKE DEZE AANSPRAKELIJKHEID ONTSTAAT.

10. Merken

Kaseya verleent u een herroepbare, niet-exclusieve licentie om de materialen en merken van Kaseya te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor handelsmerken van Kaseya, zoals beschreven op https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/richtlijnen-voor-handelsmerken/. U gaat ermee akkoord dat u niet direct of indirect: (a) enig recht, titel of belang verkrijgt in een merk of string-identificatiecode van Kaseya, hetzij in de vorm van een URL (Universal Resource Locator), hetzij in enige andere vorm, die een netwerkadres vertegenwoordigt of met een netwerkadres verbindt, een dergelijke string-identificatiecode die geheel, gedeeltelijk of op enige wijze vergelijkbaar is met een woorddeel van een merk van Kaseya; of (b) gebruik zal maken van een gedeelte van een woord of van een merk van Kaseya, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik of het vergemakkelijken van het gebruik van een dergelijk woordgedeelte in verband met een internetzoekmachine, een website of een internetbrowser, om het communicatieverkeer in het netwerk (om) te leiden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kaseya de eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de producten, materialen en merken en, anders dan in deze Overeenkomst is bepaald, al deze rechten behoudt.

11. Diversen

U gaat ermee akkoord zich te houden aan: (a) alle federale, staats- en lokale wetten, voorschriften en regelgeving, en (b) het Kaseya-beleid, de voorwaarden en de regels voor de werkplek die aan u worden verstrekt, inclusief het vertrouwelijkheidsbeleid van Kaseya dat hierbij is uiteengezet als bijlage A (gezamenlijk het “Beleid”), die van tijd tot tijd door Kaseya naar eigen goeddunken kunnen worden bijgewerkt. Kaseya kan vrijelijk alle rechten, verplichtingen of taken, geheel of gedeeltelijk, of enig ander belang in het kader hiervan, overdragen aan een gelieerd bedrijf of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of verkoop van sommige of al haar activa. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke wijziging die door beide partijen wordt ondertekend. Indien een van beide partijen op enig moment het nalaat om strikte naleving van de andere partij te eisen of een schending van een bepaling van deze Overeenkomst te claimen, wordt dit niet opgevat als een vrijstelling van elke latere schending of als een benadeling van een van beide partijen met betrekking tot een latere actie. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de keuze van de wettelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord dat Kaseya elk bedrag dat u of een van uw gelieerde bedrijven aan Kaseya of een van haar gelieerde bedrijven verschuldigd is, mag verrekenen met elk bedrag dat Kaseya of haar gelieerde bedrijven aan u of een van uw gelieerde bedrijven verschuldigd is. Behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst zal geen enkele bepaling van deze Overeenkomst op enigerlei wijze ten goede komen aan een derde persoon (inclusief het publiek in het algemeen) en om een dergelijke persoon te beschouwen als een derde-begunstigde van de Overeenkomst of van de voorwaarden daarvan, of anderszins aanleiding te geven tot enige actie voor een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst. De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië met betrekking tot alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. In het geval dat een bepaling in deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank niet afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst op geen enkele wijze worden aangetast of geschaad. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en geen enkele andere overeenkomst, belofte of praktijk tussen de partijen zal bindend zijn voor de partijen.

BIJLAGE A – VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

1. Het Bedrijf erkent dat, in verband met de Overeenkomst, de diensten of anderszins, het Bedrijf toegang kan hebben gehad tot, of toegang heeft gekregen tot, of toegang heeft tot informatie of informatie krijgt die technisch of financieel is, of handelt over marketing, personeels- en bedrijfsplannen en -informatie, strategische informatie, voorstellen, verzoeken om voorstellen, specificaties, tekeningen, prijzen, kosten, klantinformatie (zoals hieronder gedefinieerd), procedures, voorgestelde producten, processen, bedrijfssystemen, softwareprogramma’s, technieken, diensten en een verscheidenheid aan andere informatie en materialen (de “vertrouwelijke informatie”); met dien verstande dat vertrouwelijke informatie ook inhoudt dat dergelijke informatie is verstrekt en alle informatie die redelijkerwijs door het Bedrijf had moeten worden begrepen, vanwege legenda of andere vermeldingen, de omstandigheden van openbaarmaking of de aard van de informatie zelf, eigendom is van of vertrouwelijk is voor Kaseya, of haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, klanten, agenten, opvolgers en aangestelden. Het Bedrijf gaat ermee akkoord dat al deze vertrouwelijke informatie tussen het bedrijf en Kaseya vertrouwelijk is en als vertrouwelijk en eigendom van Kaseya zal worden beschouwd. Het Bedrijf stemt ermee in: (a) het vertrouwelijke en propriëtaire karakter van alle vertrouwelijke informatie te beschermen en te behouden; (b) geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken, te geven, te verkopen of anderszins over te dragen of direct of indirect beschikbaar te stellen aan derden (met inbegrip van de vertegenwoordigers en contractanten van het Bedrijf) voor enig doel, behalve als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door Kaseya; (c) geen gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie of kopieën daarvan, behalve wanneer dit specifiek nodig is om de diensten te kunnen leveren; (d) de verspreiding van de vertrouwelijke informatie te beperken tot die entiteiten en personen wiens plichten de noodzaak rechtvaardigen om de vertrouwelijke informatie te kennen, en dan alleen nog op voorwaarde dat die entiteiten en personen verplicht zijn om alle voorwaarden van dit vertrouwelijkheidsbeleid na te leven; (e) alle vertrouwelijke informatie en alle kopieën daarvan (in welke vorm dan ook) terug te geven (of, op verzoek van Kaseya, te vernietigen) (I) zodra deze niet langer gebruikt hoeven te worden, of (II) onmiddellijk, op verzoek van Kaseya, en schriftelijk aan Kaseya verklaart dat dit is gebeurd; (f) Kaseya onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke daadwerkelijke, potentiële, gedreigde of gepoogde toegang tot, verlies, verkeerd geplaatste of ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook; (g) voor zover de klantgegevens worden verwerkt als onderdeel van de diensten: (I) slechts als gegevensverwerker op te treden en Kaseya als de gegevensbeheerder; (II) alleen klantgegevens te verwerken namens en in naam van Kaseya, en alleen in overeenstemming met de instructies van Kaseya; en (h) de aan dit vertrouwelijkheidsbeleid gehechte beveiligingsprocedures en andere redelijke beveiligingsprocedures die door Kaseya worden voorgeschreven voor de bescherming van de vertrouwelijke informatie na te leven.

2. Klantinformatie betekent in grote lijnen alle persoonlijk identificeerbare informatie van Kaseya, haar gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, klanten, agenten, opvolgers en aangestelden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) persoonsgegevens zoals gedefinieerd in EU-richtlijn 95/46/EG, de Japanse wet op bescherming persoonsgegevens en de wet inzake persoonlijke gegevens (Privacy) van Hongkong; (b) niet-openbare persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie zoals gedefinieerd in respectievelijk de Amerikaanse Gramm-Leach-Bliley en de Health Insurance Portability and Accountability Acts; en (c) persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act, de Nieuw-Zeelandse Privacy Act en de Australische Privacy Act 1988; en (d) alle informatie die op dezelfde wijze is aangeduid of beschermd onder een wet in een rechtsgebied.

3. Het Bedrijf stemt ermee in alle wetten, orders en regelgeving na te leven, met inbegrip van alle wetten op het gebied van privacy, kennisgeving en consumentenbescherming, met inbegrip van de wetten die van toepassing zijn op de klantgegevens en de behandeling en verwerking van die gegevens.
Het Bedrijf zal ervoor zorgen en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voorwaarden van het vertrouwelijkheidsbeleid door een persoon of entiteit die vertrouwelijke informatie van of via het Bedrijf verkrijgt.

4. Behalve met betrekking tot klantgegevens zijn de hierin vermelde verplichtingen niet van toepassing op informatie die door middel van schriftelijke documentatie kan worden aangetoond: (1) en algemeen beschikbaar wordt voor het publiek, anders dan als gevolg van een openbaarmaking door het Bedrijf, (2) beschikbaar was voor het bedrijf op een niet-vertrouwelijke basis voordat Kaseya of haar vertegenwoordigers het bekendmaakten, (3) op niet-vertrouwelijke basis aan het Bedrijf wordt bekendgemaakt vanuit een andere bron dan die van Kaseya of haar vertegenwoordigers, op voorwaarde echter dat een dergelijke bron niet gebonden is aan een geheimhoudingsplicht jegens Kaseya of haar vertegenwoordigers; of (4) onafhankelijk is ontwikkeld zonder verwijzing naar of vertrouwen op de vertrouwelijke informatie.

5. In het geval dat het bedrijf verplicht is om door middel van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een ander soortgelijk proces verplicht is vertrouwelijke informatie openbaar te maken, zal het Bedrijf Kaseya hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en documentatie verstrekken, zodat Kaseya een beschermingsbevel of ander passend rechtsmiddel kan verkrijgen en het Bedrijf zal samenwerken met Kaseya bij dergelijke inspanningen.

6. Het Bedrijf zal te allen tijde passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen treffen en handhaven om (I) de beveiliging en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie te waarborgen, (II) potentiële bedreigingen of gevaren voor de beveiliging of integriteit van de vertrouwelijke informatie te identificeren en te beschermen tegen voorziene bedreigingen of gevaren, en (III) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de vertrouwelijke informatie.

7. In geval van een schending van dit vertrouwelijkheidsbeleid door het Bedrijf kan Kaseya de diensten of de Overeenkomst voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder enige aansprakelijkheid of boetes van welke aard dan ook

8. Kaseya of de door Kaseya aangewezen personen (waaronder mogelijk ook regelgevende instanties met rechtsbevoegdheid over Kaseya, haar klanten of de aan haar gelieerde bedrijven, of externe accountantskantoren) hebben het recht om op elk redelijk tijdstip een locatie te betreden waar de diensten, of een deel daarvan, worden uitgevoerd, met als doel het inspecteren en controleren van de levering van dergelijke diensten en om, onder andere, te bepalen of de diensten worden verleend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de voorwaarden van dit vertrouwelijkheidsbeleid, en of het Bedrijf en zijn agenten en contractanten adequate beleidslijnen, procedures en controles hebben ingevoerd om de beveiliging van vertrouwelijke informatie die zij in verband met de diensten hebben verkregen of onderhouden, te beschermen. Tijdens een dergelijke audit of inspectie zal het Bedrijf (en zal het Bedrijf ervoor zorgen dat zijn agenten en contractanten) Kaseya, haar klanten of hun aangestelde personen toegang geven tot alle gegevens, in welke vorm dan ook bewaard, met betrekking tot de levering van de diensten, en tot alle computerservers en andere apparatuur die door het Bedrijf of zijn agenten of contractanten bij de uitvoering van de diensten worden gebruikt.

9. In het geval van een daadwerkelijke of dreigende ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie of schending van dit vertrouwelijkheidsbeleid zal het Bedrijf op haar eigen kosten: (a) Kaseya onmiddellijk op de hoogte stellen; (b) met Kaseya samenwerken om alle maatregelen te nemen om de toegang, het gebruik of de schade die daardoor wordt veroorzaakt, te stoppen of te beperken; (c) wijzigingen en veiligheidsmaatregelen implementeren om verdere toegang of gebruik te voorkomen; en (d) op aanwijzing van Kaseya kennisgevingen of mededelingen sturen naar de betrokken personen of entiteiten. De partijen erkennen dat vertrouwelijke informatie uniek en waardevol is en dat het gebruik of de bekendmaking ervan in strijd met dit beleid zal leiden tot onherstelbare schade voor Kaseya of haar klanten waarvoor geldelijke schadeloosstelling alleen geen adequate oplossing zou zijn. Het Bedrijf stemt er dan ook mee in dat Kaseya, zonder afbreuk te doen aan haar rechten op gerechtelijke genoegdoening, recht heeft op een billijke schadeloosstelling, met inbegrip van verbodsbepalingen en specifieke prestaties, in geval van schending van de bepalingen van dit beleid, en dat het Bedrijf zich niet zal verzetten tegen de toekenning van een dergelijke schadeloosstelling. Het Bedrijf stemt er ook mee in dat het niet zal proberen en ermee instemt om af te zien van enige vereisten voor verplichtingen in verband met het vragen of verkrijgen van dergelijke schadeloosstellingen door Kaseya. Een dergelijke genoegdoening komt boven op en niet in de plaats van een passende tegemoetkoming in de vorm van geldelijke schadevergoeding. Geen enkele verdraagzaamheid, falen of vertraging in de uitoefening van een recht, bevoegdheid of voorrecht is een verklaring van afstand daarvan, noch sluit enige enkele of gedeeltelijke uitoefening ervan, enige andere of toekomstige uitoefening, of de uitoefening van enig ander recht, macht of voorrecht uit.

10. Noch Kaseya, noch haar leveranciers of agenten, noch hun klanten geven verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de door hen verstrekte informatie (inclusief maar niet beperkt tot vertrouwelijke informatie). Het Bedrijf stemt ermee in dat Kaseya niet aansprakelijk is voor het gebruik van dergelijke informatie door het Bedrijf.