Kaseya Open Source – gebruiksvoorwaarden

Automatiseringsprocedures van Kaseya

Kaseya distribueert scripts voor automatiseringsprocedures die onderworpen zijn aan de MIT-licentie (die voorrang heeft in geval deze in strijd zijn met de licentieovereenkomst van Kaseya voor eindgebruikers, zoals uiteengezet op https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/kaseya-end-user-license-agreement-eula/, uitsluitend met betrekking tot dergelijke scripts voor automatiseringsprocedures van Kaseya). De onderstaande auteursrechtvermelding en deze vermelding van toestemming zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software:

Copyright (c) 2015. Kaseya Limited.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ‘software’) verkrijgt, om te handelen met de software zonder beperking, met inbegrip van en zonder beperkingen van het recht om de software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of kopieën van de software te verkopen, en om personen aan wie de software is verstrekt, toe te staan dit te doen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ‘ZOALS DEZE IS’, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN HET KADER VAN EEN CONTRACTUELE ACTIE, BENADELING OF ANDERSZINS, DIE HET GEVOLG IS VAN, VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

Kennisgevingen van open-source licenties en van auteursrechten van derden

Kaseya maakt gebruik van open-source software en van software van derden uit verschillende, hieronder vermelde bronnen. Delen van deze software zijn auteursrechtelijk beschermd of in licentie gegeven door hun respectievelijke eigenaars, zoals hier aangegeven in de licenties en kennisgevingen.

 • 7-Zip
 • AS3Commons Zip
 • ASP.NET AJAX
 • Boo
 • Boost
 • Bouncy Castle
 • C5 GENERIC COLLECTION LIBRARY VOOR C#/CLI
 • CAJUN – C++ API voor JSON
 • Castle Dynamic Proxy
 • Clonezilla
 • Common Service Locator
 • Crypto++ en CryptoLib
 • cURL en libcurl
 • DemoForge Mirage
 • EICAR
 • Erlang
 • Expat
 • ExplorerCanvas
 • Ext
 • FCKeditor
 • FFMpeg
 • flot
 • Fluent NHibernate
 • FreeImage
 • FreeType
 • fyiReporting
 • GeoIP Database
 • Grub
 • Independent JPEG Group (LibJPG)
 • Interbase
 • IpToCountry
 • IP-to-Country Database en Tools
 • Java Remote Desktop Protocol (RDP) Client
 • JavaScript Flash Detection Library (Flash Detect)
 • JCTerm – SSH2 Terminal Emulator in Pure Java
 • jQuerry
 • jQuery
 • jQuery flot
 • jQuery getUrlParam
 • jQuery gritter
 • JSch – Java Secure Channel
 • Jsdiflib
 • Jsh
 • JsonCpp
 • Json.Net
 • JSON Parser
 • jsSHA2
 • K-9 Mail
 • KeyCode.js
 • ksoap2 en ksoap2-android
 • ibcURL
 • Libdnet
 • Libjingle
 • libjpg
 • LibPcap
 • LibPNG
 • librsync
 • libgcc & libstdc++
 • libTomCrypt
 • Log4js
 • Log4Net
 • lshw
 • Lua
 • Lua lbase64
 • LusFileSystem
 • Lua LPeg
 • LuaCOM
 • LuaCurl
 • LuaInterface
 • LuaLanes
 • LuaSec
 • LuaSocket
 • LuaSqLite
 • LuaXML
 • Lua lRexLib
 • lua MD5
 • Lua toLua
 • LuaZip
 • Lua JSON4Lua
 • LZO
 • Minimal Comps
 • Minizip
 • MortScript
 • MRTG
 • MurmurHash
 • NeatUpload
 • NetSNMP
 • Nhibernate
 • NHibernate Contrib
 • Nmap
 • Noda Time
 • NPAPI
 • Nvelocity
 • OpenSSH
 • OpenSSL gebruikt door cURL
 • Open VPN
 • p7zip
 • PCRE
 • Perl
 • Pixman
 • protobuf
 • protobuf-net
 • pugixml
 • RabbitMQ
 • RealVNC
 • Remote Command Executor van talhatariq
 • Rhino Commons
 • Rhino Tools
 • RRDtool
 • RSS.Net
 • Silk Icons
 • SlimFTP
 • Snmp#Net
 • SQLAPI++
 • SQLCipher
 • SQLite
 • ssh\sshlib
 • STUN
 • TightVNC Software
 • Tiny Core Linux
 • topshelf
 • Touchcode
 • Tweensy
 • Ubuntu
 • UDPCast
 • UDT
 • UltraVNC
 • VirtualBox
 • VNC Free Edition
 • WinPcap
 • WiX Toolset
 • x11vnc
 • yad
 • Yahoo! UI Library’s YUI Compressor
 • Zabbix
 • Zlib

Toegang tot broncode

Waar vereist door de wet of de toepasselijke licentie, kunt u een gratis exemplaar van de relevante, hierboven vermelde software verkrijgen door een verzoek in te dienen bij:

Kaseya Limited, Ground Floor, One Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Ierland Ter attentie van: Juridische afdeling: [email protected]