Richtlijnen voor handelsmerken

Algemene informatie

De naam Kaseya staat synoniem aan hoogwaardige software en diensten. Merken, logo’s, handelsimago, webpagina’s, screenshots of andere elementen van producten of diensten van Kaseya, of marketing en websites of andere onderscheidende kenmerken (“branding”) zijn uiterst waardevol, omdat ze de normen van uitmuntendheid en constante kwaliteit vertegenwoordigen die met Kaseya worden geassocieerd. Daarom moet u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kaseya hebben voordat u gebruikmaakt van branding van Kaseya. Branding mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze richtlijnen voor branding en voor de specifieke doeleinden waarvoor Kaseya toestemming heeft gegeven. Als u een overeenkomst met Kaseya heeft die het gebruik van branding toestaat, kunt u dit doen in overeenstemming met de richtlijnen voor branding en de overeenkomst. Anders mag u de branding niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de juridische afdeling van Kaseya. De kantoren van Kaseya of ander personeel zijn niet bevoegd toestemming te geven. Voor de behandeling van uw verzoek voor toestemming kunt u zich richten tot [email protected].

Het juiste gebruik van branding van Kaseya is belangrijk. Het mag de consument niet misleiden met betrekking tot sponsoring, affiliatie of goedkeuring van uw bedrijf of van uw producten of diensten. Gebruik geen branding van Kaseya zodanig dat het erop lijkt dat Kaseya wettelijk verbonden is met uw bedrijf.

Richtlijnen voor correcte kennisgeving en gebruik

In alle gevallen moeten deze richtlijnen voor correcte kennisgeving en gebruik worden opgevolgd:

De juiste handelsmerksymbolen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de lijst van actuele handelsmerken van Kaseya.
Voor het handelsmerksymbool heeft superscript de voorkeur, maar als dit niet beschikbaar is, gebruik dan haakjes: (TM), (SM), of (R).

Om het doel optimaal na te streven, moet het handelsmerksymbool altijd worden toegevoegd bij de eerste en/of meest prominente verschijning van het merk in een document, programma, verpakking enz. Daarna hoeft u het niet te herhalen elke keer dat het merk verschijnt. Wanneer gedeelten van een document niet in de juiste volgorde toegankelijk zijn (bijv. een website), gebruik dan het handelsmerksymbool daar waar het merk voor het eerst in elk gedeelte voorkomt.

Onze handelsmerken zijn bijvoeglijke naamwoorden (merknamen) die zelfstandige naamwoorden (het generieke producttype) wijzigen. Gebruik onze handelsmerken niet als zelfstandige naamwoorden of werkwoorden of op een manier die een algemene, beschrijvende of generieke betekenis suggereert.

Als “Kaseya” wordt gebruikt als eerste deel van een term die een product, dienst of programma van Kaseya vertegenwoordigt (zoals Kaseya® architectuur, Kaseya® online diensten, enz.) wordt het symbool ® gebruikt. Opmerking: de enige keer dat het ®-symbool niet nodig is na Kaseya, is wanneer Kaseya wordt gebruikt als verwijzing naar het bedrijf zelf in tekstverwijzingen.

Maak geen gebruik van meervoud of koppeltekens en maak onze handelsmerken niet bezittelijk door het gebruik van een apostrof.

Branding van Kaseya mag niet worden gewijzigd, ingekort, afgekort, bewerkt of aangepast en niet worden omgezet in acroniemen. Bovendien mag branding van Kaseya niet worden gecombineerd of opgenomen in andere productnamen, servicenamen, handelsmerken, logo’s of bedrijfsnamen.

Houd onze Branding gescheiden van andere tekst, afbeeldingen of materiaal en neem geen merken, logo’s, slogans of ontwerpen over die op verwarrende wijze lijken op onze branding.

Laat branding van Kaseya niet zien als het meest prominente element op uw materialen.

U mag branding van Kaseya of een mogelijk verwarrende variant daarop niet registreren als domeinnaam en u mag niet gebruikmaken van branding van Kaseya of een mogelijk verwarrende variant daarop in de titel van uw website of als domeinnaam op het tweede niveau.

U mag Kaseya Branding niet tonen of gebruiken op een manier of in combinatie met materialen: die misleidend, oneerlijk, lasterlijk, inbreukmakend, beledigend, kleinerend, obsceen of anderszins aanstootgevend is; die een wet, regel of regelgeving overtreedt; of die volwassen inhoud bevat of toont, gokken bevordert of de verkoop van tabak of alcohol omvat.

U mag de branding van Kaseya niet tonen of gebruiken in verband met de verzending of distributie van ongevraagde e-mail.

U mag geen artikelen voor merchandise produceren, bestellen, verkopen of weggeven die zijn voorzien van branding van Kaseya.

U mag geen slogan van Kaseya gebruiken of nabootsen.

U mag branding van Kaseya niet nabootsen in uw materiaal, inclusief maar niet beperkt tot reclame, productverpakkingen, websites en promotiemateriaal.

Richtlijnen voor juiste toekenning

In alle gevallen moeten deze richtlijnen voor juiste toekenning worden gevolgd:

Wanneer u onze handelsmerken in enig materiaal gebruikt, moet u een korte verklaring opnemen waarin u het eigendom van deze handelsmerken aan Kaseya toeschrijft.

Deze toekenning moet elk gebruikt handelsmerk identificeren, het toekennen aan de rechtmatige eigenaar met vermelding van naam en aangeven of het handelsmerk geregistreerd is. Bijvoorbeeld: “Kaseya® en het logo van Kaseya zijn geregistreerde merken van Kaseya Limited in de Verenigde Staten en/of wereldwijd in andere landen.”

Houd er rekening mee dat de toekenning alleen onze handelsmerken hoeft te identificeren die u daadwerkelijk gebruikt in uw materiaal en dus kan afwijken van het bovenstaande voorbeeld.

Richtlijnen voor het gebruik van het logo

In aanvulling op de andere bepalingen in deze richtlijnen, moeten de richtlijnen in de volgende link ‘Richtlijnen voor het gebruik van het logo’ worden gevolgd met betrekking tot het gebruik van logo’s van Kaseya:

Het logo mag niet primair of prominent aanwezig zijn en de logo’s, bedrijfsnamen, productnamen of andere merknamen die niet van Kaseya zijn, moeten op de primaire en prominentere plaats worden weergegeven.

Het logo moet worden gebruikt zoals het door Kaseya wordt geleverd, zonder wijzigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in de kleur, de verhouding of het ontwerp, of het verwijderen van woorden, illustraties of handelsmerksymbolen. Het logo mag niet worden geanimeerd, vervormd of anderszins worden veranderd in perspectief of uiterlijk en er moet een redelijke afstand worden gehandhaafd tussen het logo en andere elementen.

Het logo mag alleen in horizontale positie worden weergegeven.

Het logo moet op zichzelf staan en mag niet worden gecombineerd met enig ander object, met inbegrip van maar niet beperkt tot andere logo’s, woorden, afbeeldingen, foto’s, slogans, getallen, ontwerpkenmerken of symbolen. Het logo mag nooit worden gebruikt om het woord ‘Kaseya’ in tekst weer te geven, inclusief in een kopregel, logotype van een productnaam of hoofdtekst.

Het logo mag op geen enkele wijze worden opgenomen in of worden gebruikt als onderdeel van of in de nabijheid van een andere bedrijfsnaam, domeinnaam, product- of dienstnaam, logo, handelsimago, ontwerp, slogan of andere handelsmerken. Het logo mag nooit verschijnen met een ander symbool of pictogram (behalve het geregistreerde handelsmerksymbool), in een kader, cirkel of andere vorm, of in combinatie met een andere naam, logo of pictogram om een co-branded logo te creëren.

Het logo mag op geen enkele manier worden nagebootst of gebruikt als ontwerpeigenschap en materialen die niet van Kaseya afkomstig zijn, mogen geen reclame, productverpakking of website-ontwerp nabootsen.

Het logo mag niet worden gebruikt op een manier die Kaseya of haar producten of diensten in diskrediet brengt.

Richtlijnen voor publicaties, seminars en conferenties

In aanvulling op de overige bepalingen in dit document moeten deze richtlijnen voor publicaties, seminars en conferenties met betrekking tot dergelijke onderwerpen worden gevolgd:

Het materiaal voor publicaties, seminars of conferenties moet betrekking hebben op de specifieke producten of diensten van Kaseya waarnaar wordt verwezen.

Uw naam en logo moeten prominenter voorkomen dan het woordmerk of logo van Kaseya op al het gedrukte materiaal dat betrekking heeft op het magazine, tijdschrift, seminar of conferentie.

Een disclaimer inzake sponsoring, affiliatie of goedkeuring door Kaseya, vergelijkbaar met het voorbeeld hieronder, moet worden opgenomen op de publicatie en in al het gerelateerde drukwerk: “(Titel) is een onafhankelijke (publicatie) en is niet gelieerd aan, noch geautoriseerd, gesponsord of anderszins goedgekeurd door Kaseya.”

Richtlijnen voor links

U kunt een tekstlink naar een Kaseya-webpagina op uw site plaatsen als de tekstlink niet prominent aanwezig is op de site en niet wordt gebruikt op een manier die de consument kan verwarren of misleiden. U kunt de bedrijfsnaam Kaseya of de product- en servicenamen van Kaseya gebruiken in een standaard lettertype en formaat, op voorwaarde dat dit gebruik de algemene richtlijnen volgt voor branding van Kaseya en u de juiste bewoordingen opneemt, zoals “Klik hier voor meer informatie over Kaseya”.

Aanvullende voorwaarden

U gaat ermee akkoord te voldoen aan de richtlijnen voor branding van Kaseya. Zolang u dit doet, en onder voorbehoud van een overeenkomst met Kaseya die het gebruik van de branding toestaat of schriftelijke toestemming van de juridische adviseur van Kaseya, verleent Kaseya u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije, beperkte licentie om Kaseya’s branding te gebruiken voor het doel zoals uiteengezet in de overeenkomst of de schriftelijke goedkeuring van de juridische adviseur van Kaseya. U gaat ermee akkoord de kwaliteit van de producten, oplossingen en diensten die u aanbiedt met betrekking tot de branding van Kaseya te handhaven op een niveau dat voldoet aan of hoger ligt dan dat van zeer gerenommeerde leveranciers in de sector. U gaat ermee akkoord elk oneigenlijk gebruik van de branding van Kaseya onmiddellijk te corrigeren na ontvangst van een kennisgeving van Kaseya.

Kaseya behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toestemming om de branding van Kaseya weer te geven of te gebruiken te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen of te wijzigen. Kaseya behoudt zich verder het recht voor om actie te ondernemen tegen elk gebruik dat niet in overeenstemming is met deze richtlijnen voor branding, de overeenkomst of de toestemming, of dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van Kaseya, of in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, verleent niets in dit document u enig recht, aanspraak of belang in of op de branding van Kaseya. Uw gebruik van de branding van Kaseya komt ten goede aan Kaseya. U stemt ermee in om de branding van Kaseya niet aan te vechten of anderen te helpen om dit te doen (behalve in de mate dat een dergelijke beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving), en u stemt ermee in om geen domeinnamen, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende branding te registreren of proberen te registreren die verwarrend veel overeenkomsten vertonen met die van Kaseya.

De branding van Kaseya wordt geleverd “in de huidige staat” en Kaseya wijst alle garanties af, geformuleerd of voortvloeiend uit de wet met betrekking tot de branding van Kaseya, inclusief garanties op niet-inbreuk. In geen geval zal Kaseya ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor het onderwerp van deze richtlijnen voor branding onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, inclusief voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende, voortvloeiende, punitieve, exemplarische of andere schade die voortvloeit uit deze richtlijnen voor branding of het gebruik van de branding van Kaseya. Deze beperking geldt zelfs als Kaseya op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade en ondanks het falen van een essentieel doel van beperkte rechtsmiddelen vermeld in dit document. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen alleen op u van toepassing zijn voor zover wettelijk is toegestaan.

Handelsmerken, dienstmerken en registraties van Kaseya

Hieronder volgen enkele van de merken die eigendom zijn van Kaseya Limited:

 • Kaseya naam logo® (alleen grafisch)
 • Kaseya bug logo® (alleen grafisch)
 • Scorpion Software naam logo™
 • Kaseya® 365 Command™ software of dienst
 • Kaseya® Automating IT™ tagline
 • Kaseya® Anti-Virus™ software
 • Kaseya® Audit & Inventory™ services
 • Kaseya® AuthAnvil™ software of service
 • Kaseya® AuthAnvil for Office 365™ functie
 • Kaseya® AuthAnvil Two Factor Auth™ functie
 • Kaseya® AuthAnvil Single Sign-On™ functie
 • Kaseya® AuthAnvil Password Server™ functie
 • Kaseya® AuthAnvil Password Solutions™ software of dienst
 • Kaseya® AuthAnvil The #1 Authentication Suite for IT Service Management™ tagline
 • Kaseya® Automated Systems Management™ oplossing
 • Kaseya® Automate™ diensten
 • Kaseya® Availability Monitoring™ diensten
 • Kaseya® Backup & Disaster Recovery™ software of dienst
 • Kaseya® BUDR™ software of dienst
 • Kaseya® Certified Technician (KCT) certificaat
 • Kaseya® Certified Administrator (KCA) certificaat
 • Kaseya® Certified Service Desk Administrator (KCSDA) certificaat
 • Kaseya® Cloud™ functie
 • Kaseya® Command™ software of dienst
 • Kaseya® Community™
 • Kaseya® Community Local Meetups™ gebruikersgroepen
 • Kaseya® Connect™ gebruikersconferentie
 • Kaseya® Connect EMEA™ gebruikersconferentie
 • Kaseya® Diensten voor consulting
 • Kaseya® Data Protection™ oplossing
 • Kaseya® Deployment Quickstart™ diensten
 • Kaseya® Desktop Migratie™ diensten of software
 • Kaseya® Desktop Policy Management™ diensten
 • Kaseya® Desktop Policy Management™ software
 • Kaseya® EMM™ software of dienst
 • Kaseya® emPower Education™ diensten
 • Kaseya® emPower Toolkit™ materialen en diensten
 • Kaseya® emPower™ diensten
 • Kaseya® Endpoint Security™ software of dienst
 • Kaseya® Enterprise Mobility Management™ software of dienst
 • Kaseya® FREE™ software of diensten
 • Kaseya® G1™ software
 • Kaseya® Get IT together™ tagline
 • Kaseya® Green Computing™ oplossing en tagline
 • Kaseya® Help Desk™ functie
 • Kaseya® Help Desk™ oplossing
 • Kaseya® Hosting™ dienst
 • Kaseya® Info Center™ diensten
 • Kaseya® IT Asset Management™ oplossing
 • Kaseya® IT Automation™ kader
 • Kaseya® IT Automation™ platform
 • Kaseya® IT Center™ dienst
 • Kaseya® IT Management Reporting™ oplossing
 • Kaseya® IT Management Suite™ functie
 • Kaseya® IT Security Management™ oplossing
 • Kaseya® IT Service Delivery Kit™ diensten
 • Kaseya® IT Toolkit™ dienst
 • Kaseya® IT Workbench™ dienst
 • Kaseya® Join the IT Management Cloud Revolution™ tagline
 • Kaseya® Knowledge Base™ online onderwijsdatabase
 • Kaseya® Opleidingscentrum testtraining verkoop
 • Kaseya® Live Connect™ software of dienst
 • Kaseya® MobileManage™ functie
 • Kaseya® Monitoring™ diensten
 • Kaseya® Network Monitoring™ functie
 • Kaseya® NOC Assist™ diensten
 • Kaseya® Onze automatisering. Your Liberation™ tagline
 • Kaseya® Patch Management™ functie
 • Kaseya® Patch Management™ diensten
 • Kaseya® Patch Management™ oplossing
 • Kaseya® Performance Monitoring™ oplossing
 • Kaseya® Professional Quickstart™ diensten
 • Kaseya® Regulatory Compliance™ oplossing
 • Kaseya® Remote Control™ functie
 • Kaseya® Remote Control™ diensten
 • Kaseya® Remote Desktop Management™ functie
 • Kaseya® Remote Support™ functie
 • Kaseya® Remote™ software or service
 • Kaseya® Service Desk™ diensten
 • Kaseya® Service Desk™ oplossing
 • Kaseya® Service Portal™ functie
 • Kaseya® Software Deployment™ functie
 • Kaseya® Success Track™ diensten
 • Kaseya® Success Tracks™ diensten
 • Kaseya® Support TechJams™ diensten
 • Kaseya® The IT Management Cloud Company™ tagline
 • Kaseya® Traverse™ software of service
 • Kaseya® Trouble Ticketing™ functie
 • Kaseya® University™ oplossing of dienst
 • Kaseya® Virtual Engineer™ dienst
 • Kaseya® Virtual Systems Administrator™ software of dienst
 • Kaseya® VSA™ software of dienst
 • Kaseya® VSA LaunchPad™ software of dienst
 • Kaseya® VSA Professional™ software of dienst
 • Kaseya® WorkBrowser™ functie
 • Kaseya® WorkDocs™ functie
 • Kaseya®: The IT Automation Leader™ tagline