Algemene voorwaarden voor wederverkopers

BELANGRIJK: LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEDERVERKOPERS ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR EEN KOPIE IN UW ADMINISTRATIE.

DOOR HET AANMELDEN VAN: (A) Een gebruiker of een bestelling, OF (B) een TOEKOMSTIGE gebruiker of toekomstige bestelling; OF (C) EEN SOORTGELIJKE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID OF AANBOD AAN EEN ENTITEIT VAN KASEYA, OF DOOR OP DE KNOP ‘ACCEPTEREN’ TE KLIKKEN, ACCEPTEERT EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN VAN DEZE WEDERVERKOPER, DE DOCUMENTATIE EN DE ANDERE PUNTEN WAARNAAR HIERIN EN DAARIN WORDT VERWEZEN (GEZAMENLIJK DE ‘OVEREENKOMST’), ALLES WAT VERWERKT IS EN ONDERDEEL VORMT VAN DE OVEREENKOMST WAAR ‘Documentatie’ de OFFICIËLE schriftelijke informatie betekent met betrekking tot de Overeenkomst die Kaseya u ter beschikking stelt, en van tijd tot tijd wordt bijgewerkt of gewijzigd door Kaseya. U VERKLAART DAT U ALLE BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN.

U MOET DE OVEREENKOMST ACCEPTEREN VOORDAT U: (A) Een klant of bestelling AANMELDT, OF (B) EEN POTENTIËLE klant of bestelling aanmeldt, OF (C) EEN SOORTGELIJKE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID OF AANBOD AANMELDT BIJ EEN ENTITEIT VAN KASEYA; OF (D) VAN KASEYA PRODUCTEN, OF ENIGE TEGENPRESTATIE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ONTVANGT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST, IS KASEYA NIET BEREID EN HEEFT ZIJ GEEN VERPLICHTING OM U EEN TEGENPRESTATIE TE LEVEREN OF ENIGE BEDRAGEN UIT TE KEREN.

DE OVEREENKOMST IS TUSSEN DE ENTITEIT VAN KASEYA DIE DE BESTELLING VAN HET TOEPASSELIJKE PRODUCT ACCEPTEERT (‘KASEYA’, ‘WIJ’ OF ‘ONS’) EN DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE DE BETREFFENDE BESTELLING INDIENT OF DIE OP DE KNOP ‘ACCEPTEREN’ KLIKT (‘WEDERVERKOPER’, ‘U’ OF ‘UW’). DE OVEREENKOMST KAN VAN TOEPASSING ZIJN OP MEERDERE ENTITEITEN VAN KASEYA MET BETREKKING TOT VERSCHILLENDE PRODUCTEN VAN KASEYA, OP VOORWAARDE DAT GEEN ENKELE ENTITEIT VAN KASEYA HET RECHT HEEFT OM NAMENS OF ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN ANDERE ENTITEIT VAN KASEYA EEN OVEREENKOMST AF TE SLUITEN. ALS U DEEL UITMAAKT VAN OF ANDERSZINS DE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT, VERKLAART U DAT U DE BEVOEGDHEID HEEFT OM EEN DERGELIJKE ENTITEIT TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN ‘WEDERVERKOPER’, ‘U’ OF ‘UW’ NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT VERWIJZEN.

1.0 PRODUCTEN, NIET-EXCLUSIEVE AFSPRAAK EN GEBIED.

1.1 Producten. De Overeenkomst regelt de aankoop, wederverkoop en het gebruik van de IT-automatiseringssoftware en gerelateerde documentatie, producten, onderhoud, ondersteuning, functies en diensten die worden geleverd door Kaseya (de ‘Producten van Kaseya’) of haar externe leveranciers (‘Leveranciers’ van ‘Producten van derden’) (de ‘Producten van Kaseya’ en ‘Producten van derden’ worden gezamenlijk aangeduid als de ‘Producten’) waarvoor Kaseya naar eigen goeddunken een bestelling aanvaardt.

1.2 Benoeming. Op basis van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst benoemt Kaseya hierbij de Wederverkoper als een niet-exclusieve Wederverkoper van de Producten voor wederverkoop aan haar directe klanten en klanten van de IT-dienstverlener en diegenen die de Producten installeren of gebruiken via hun directe klanten of de klanten van de IT-dienstverlener (gezamenlijk ‘Gebruiker(s)’). Het gebied van de Wederverkoper is zoals uiteengezet in de documentatie of zoals anderszins is overeengekomen tussen de Wederverkoper en Kaseya (het ‘Gebied’). De Wederverkoper gaat ermee akkoord dat hij de Producten niet direct of indirect buiten het Gebied op de markt zal brengen, verkopen of anderszins zal promoten, tenzij anders overeengekomen met Kaseya

1.3 Niet exclusief. Elke partij erkent en stemt ermee in dat deze afspraak van Kaseya niet exclusief is, en Kaseya kan andere wederverkopers aanstellen en haar eigen verkooppersoneel gebruiken om de Producten op de markt te brengen, te promoten en te verkopen, en niets in dit document zal Kaseya verbieden of anderszins beperken om zaken te doen met gebruikers of met marketing te benaderen, promotie te maken of leads te verwijzen naar derden die betrokken zijn bij een bedrijf dat vergelijkbaar is met of concurreert met de Wederverkoper.
Bovendien kan Kaseya te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren de doorverkoop van de Producten aan een gebruiker goed te keuren, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, zonder enige aansprakelijkheid of betalingsverplichting.

2.0 TERMIJN; BEËINDIGING EN SURVIVAL CLAUSE.

2.1 De duur van de Overeenkomst is onbepaald tot het moment waarop deze wordt beëindigd. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder aansprakelijkheid of kosten beëindigen na tien (10) kalenderdagen van de schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

2.2 Beëindiging van deze Overeenkomst ontslaat geen van beide partijen van enige verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die voor de beëindiging van deze Overeenkomst verschuldigd zijn. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst: (I) zullen alle rechten en licenties van de Wederverkoper om aanvullende Producten te verkopen worden beëindigd; (II) zal de Wederverkoper alle Producten met betrekking tot deze Overeenkomst vernietigen of verwijderen uit alle media die in zijn bezit zijn of onder zijn controle staan en waarop de Producten zijn opgeslagen, en zal elke partij de vertrouwelijke informatie van de andere partijen terugsturen of vernietigen en het bovenstaande schriftelijk aan de andere partij certificeren; en (III) zal deze Overeenkomst op voorwaarde dat de Wederverkoper deze Overeenkomst in alle opzichten naleeft (met inbegrip van de verplichting om tijdig betalingen te verrichten die hij aan Kaseya op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is) alleen van kracht blijven met betrekking tot de op het moment van beëindiging bestaande bestellingen van de Wederverkoper, uitsluitend voor de duur van de op dat moment lopende bestelling van de door de gebruiker betaalde software of voor de huidige duur van het abonnement voor onderhoud of software.

2.3 De partijen erkennen en komen uitdrukkelijk overeen dat Kaseya, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting van Kaseya om de Wederverkoper enig bedrag te betalen: (I) Kaseya of haar externe contractanten uitsluitend betalingen van de gebruikers zullen contracteren, factureren en innen voor alle bestellingen en termijnverlengingen die na beëindiging zijn geplaatst; en (II) in gevallen waarin de Wederverkoper nalaat de krachtens de Overeenkomst verschuldigde betalingen te verrichten, van gebruikers met betrekking tot de Producten aan Kaseya of de door haar aangewezen persoon, en Kaseya kan rechtstreeks van alle gebruikers bedragen factureren en incasseren die anderszins verschuldigd zijn aan de Wederverkoper voor de Producten.

3,0 PRIJSSTELLING, BETALINGEN, BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN.

3.1 Prijsstelling en betalingen. Kaseya zal Producten met korting in rekening brengen aan de Wederverkoper op basis van de catalogusprijs zoals vermeld in de documentatie. De Wederverkoper zal de betaling verrichten in de valuta die door Kaseya is opgegeven voor Producten volgens het schema dat in de aanvaarding van de bestelling van het Product is vastgelegd; met dien verstande dat elk bedrag dat in een bepaalde maand verschuldigd is, door Kaseya moet worden ontvangen vóór het einde van de volgende maand. Voor onbetaalde bedragen wordt maandelijks een vergoeding van 1,5% van het openstaande bedrag of de wettelijk toegestane maximale rentevoet, indien deze lager is, in rekening gebracht. De Wederverkoper moet Kaseya binnen dertig (30) dagen na de vervaldatum van de betaling op de hoogte brengen van betwiste vorderingen, anders gaat de Wederverkoper hierbij akkoord met dergelijke vorderingen en is Kaseya niet verplicht tot het maken van aanpassingen. De betaling zal aan Kaseya worden gedaan via overschrijving op de bankrekening zoals aangegeven door Kaseya. Zonder de voorwaarden van de aanvaarding van een bestelling te wijzigen of af te zien van de rechten van Kaseya om rente te innen of de voorwaarden van de aanvaarding van de bestelling af te dwingen, zal Kaseya redelijke inspanningen leveren om de Wederverkoper op de 15e van de maand een maandelijkse verklaring te verstrekken waarin alle betalingen die verschuldigd zijn vanaf het einde van de voorgaande maand, worden vermeld. De Wederverkoper gaat ermee akkoord dat Kaseya elk bedrag dat de Wederverkoper of een van de gelieerde bedrijven van de Wederverkoper aan Kaseya of een van haar gelieerde bedrijven verschuldigd is, mag verrekenen met elk bedrag dat Kaseya of haar gelieerde bedrijven aan de Wederverkoper of een van de gelieerde bedrijven van de Wederverkoper verschuldigd is.

3.2 Prijsstelling voor gebruikers en betalingen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst is de Wederverkoper, met betrekking tot de gebruikers, als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor alle contracten, prijsstelling, facturering en inning.

3.3 Belastingen, inhoudingen. De Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor alle toepasselijke btw, verkoop-, gebruiks- of andere belastingen (gezamenlijk ‘Belastingen’) die verschuldigd zijn uit hoofde van, of voortvloeien uit, of in verband met deze Overeenkomst, en zal geen Belastingen inhouden op betalingen aan Kaseya. Alle prijzen van Kaseya zijn exclusief belastingen.

3.4 Niet-betaalde kosten. Indien de verschuldigde kosten om welke reden dan ook niet volledig zijn betaald binnen dertig (30) dagen na de vervaldatum, heeft Kaseya het recht om alle of een deel van de Producten tijdelijk te staken totdat alle onbetwiste kosten en toepasselijke vergoedingen zijn betaald. Na betaling kan Kaseya de Producten alleen dan opnieuw aan de Wederverkoper aanbieden als er voldoende zekerheid is dat de Wederverkoper in staat is om voor de Producten te betalen, met inbegrip van gewijzigde betalingsvoorwaarden.

3.5 Prijswijzigingen. De prijsstelling kan worden gewijzigd na kennisgeving door Kaseya aan de Wederverkoper. Wijzigingen in de prijsstelling hebben geen invloed met terugwerkende kracht op verplichtingen die vóór het tijdstip van de wijziging zijn aangegaan. De prijswijzigingen worden van kracht na kennisgeving, tenzij de Wederverkoper Kaseya schriftelijk meedeelt dat de Wederverkoper de voorgestelde prijswijzigingen niet accepteert, in welk geval de partijen te goeder trouw zullen onderhandelen over de voorgestelde wijzigingen. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de wijzigingen, kan Kaseya deze Overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere verplichtingen of aansprakelijkheid beëindigen. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Kaseya zich het recht voor om op elk moment extra kosten toe te voegen voor nieuwe of extra Producten die door Kaseya aan de Wederverkoper worden geleverd in het kader van deze Overeenkomst.

4.0 VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERVERKOPER.

4.1 Promotie van producten, verkoopdoelstellingen en bedrijfsplan. De Wederverkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Producten binnen het Gebied te promoten, aan te bieden en te verkopen. De Wederverkoper gaat ermee akkoord, op eigen kosten: (I) een webpagina te onderhouden op de website van de Wederverkoper met links naar http://www.kaseya.com (II) de Producten te promoten via de website van de Wederverkoper en de nieuwsbrief en andere vormen van marktbewustzijn te promoten, en (III) marketingstrategieën te ontwikkelen, te verbeteren en te implementeren die de Producten promoten.

4.2 Bestelproces en acceptatie. De Wederverkoper gaat ermee akkoord om gebruik te maken van het standaard bestelproces van Kaseya, zoals dat van tijd tot tijd door Kaseya kan worden gewijzigd, en om alle gebruikersinformatie te verstrekken die nodig is voor een dergelijk proces. Kaseya zal e-mails ter bevestiging van de bestelling verzenden, inclusief de nettobedragen van betaling en het betalingsschema voor de bestelling. De Wederverkoper mag een bestelling niet meer annuleren of wijzigen nadat deze door Kaseya is ontvangen zonder schriftelijke toestemming van Kaseya.

4.3 Concurrentiebeding. De Wederverkoper, zijn dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en vertegenwoordigers komen overeen dat zij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende één jaar daarna, direct noch indirect, zullen verwijzen naar, verzoeken om, verkopen aan of aanzetten tot, of ertoe leiden dat een huidige klant van Kaseya of haar wederverkopers of vertegenwoordigers het gebruik van de Producten of soortgelijke producten die direct of indirect door Kaseya worden geleverd, stoppen, wijzigen of beperken.

4.4 Geen redistributie. Tenzij Kaseya hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag de Wederverkoper niet toestaan dat andere entiteiten de Producten doorverkopen of anderszins distribueren en de Wederverkoper erkent dat Kaseya of haar leveranciers in een dergelijk geval, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Wederverkoper of haar gebruikers, de Producten aan de betrokken gebruikers mogen beëindigen en contact met deze gebruikers mogen opnemen en de Producten van Kaseya rechtstreeks aan hen mogen verkopen.

4.5 De producten en diensten van de Wederverkoper. De Wederverkoper is als enige verantwoordelijk voor het leveren van alle producten en diensten van de Wederverkoper of zijn leveranciers die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen en de Wederverkoper gaat ermee akkoord Kaseya, haar filialen (zoals gedefinieerd in regel 405 van de Securities Act van 1933) en hun medewerkers en leveranciers schadeloos te stellen voor alle verliezen, zoals hierin gedefinieerd, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van dergelijke producten of diensten.

4.6 Algemene voorwaarden. De Wederverkoper zal alleen verkopen aan gebruikers die voldoen aan en verantwoordelijk zijn voor het feit dat alle gebruikers die de Producten gebruiken of er toegang toe hebben, gebonden zijn door de ‘Overeenkomst’ zoals gedefinieerd in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de algemene voorwaarden zoals uiteengezet op https://stage.kaseya.com/legal. Daarnaast is de Wederverkoper er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers die toegang hebben tot de Producten van derden, ermee instemmen gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derde leverancier van producten, welke van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Leveranciers zijn derden (begunstigden) die de rechten en bescherming genieten die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

5.0 ONAFHANKELIJKE CONTRACTANT.

De Wederverkoper is een onafhankelijke contractant en niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd om (I) een van beide partijen de bevoegdheid te geven om de dagelijkse activiteiten van de andere partij te sturen en te controleren; (II) de partijen te vertegenwoordigen als partners, joint ventures, mede-eigenaren, vertegenwoordigers, franchisegever en franchisenemer of anderszins; of (III) een van beide partijen toe te staan om namens de andere partij verplichtingen te creëren of op zich te nemen voor welk doel dan ook. De Wederverkoper is geen werknemer van Kaseya en heeft geen recht op personeelsbeloningen. Alle financiële en andere verplichtingen in verband met de zakelijke activiteiten van elke partij vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze partij. De Wederverkoper verklaart en garandeert dat hij: (a) geen vertegenwoordiging, garanties of zekerheden zal afgeven namens Kaseya, en (b) Kaseya op geen enkele manier in diskrediet zal brengen of op een andere manier schade zal toebrengen aan het bedrijf of de reputatie van Kaseya.

6.0 INTELLECTUEEL EIGENDOM.

6.1 Licentie. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Kaseya hierbij aan de Wederverkoper en haar geautoriseerde gebruikers een licentie voor de Producten zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden; met dien verstande dat de licentie van de Wederverkoper alleen van toepassing is op het interne gebruik ervan bij de productie in het ondersteuningscentrum van de Wederverkoper en voor het demonstreren van de Producten aan toekomstige gebruikers en niet voor enig ander doel, inclusief het leveren van managed services. Tenzij hier specifiek vermeld, behouden Kaseya of haar leveranciers alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle intellectuele-eigendomsrechten, met betrekking tot of belichaamd in de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle technologie, webadressen, software of systemen met betrekking tot de Producten. De Wederverkoper verbindt zich ertoe de broncode van de software met betrekking tot de Producten niet te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren, te vertalen of te proberen de broncode van enige software met betrekking tot de Producten te achterhalen.

6.2 Gebruik van marketingmaterialen. Kaseya kan bepaalde marketingmaterialen (‘Materialen’) ter beschikking stellen aan de Wederverkoper voor gebruik door de Wederverkoper bij de marketing van de Producten. De Wederverkoper erkent en stemt ermee in dat Kaseya eigenaar is van het auteursrecht op dergelijke Materialen en behoudt zich alle auteursrechten daarop voor. De Wederverkoper kan het marketingmateriaal wijzigen om de naam en het handelsmerk van de Wederverkoper op te nemen, op voorwaarde dat de Wederverkoper schriftelijke toestemming van Kaseya heeft voor het gebruik, de distributie of de openbaarmaking van de gewijzigde Materialen. Voor zover deze gewijzigde Materialen een ‘afgeleid werk’ vormen, zoals gedefinieerd in Titel 17 van de United States Code, en geïnterpreteerd door de federale rechtbanken, of soortgelijke wet- of regelgeving wereldwijd, zal Kaseya eigenaar zijn van alle rechten, aanspraken en belangen in dergelijke gewijzigde Materialen en alle daarop van toepassing zijnde auteursrechten; met dien verstande dat Kaseya geen recht, aanspraak of belang in de naam en handelsmerken van de Wederverkoper heeft, als zodanig mag worden opgenomen in de gewijzigde Materialen. De Wederverkoper mag deze Materialen gebruiken om de Producten op de markt te brengen en te promoten onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, maar behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze sectie, mogen deze Materialen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, weergegeven, uitgevoerd, gedistribueerd of anderszins geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaseya.

6.3 Inlevering van materialen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst en zoals voorgeschreven door Kaseya, zal de Wederverkoper: (1) alle door Kaseya verstrekte kopieën van de hierboven genoemde Materialen die op het moment van de beëindiging in het bezit, het beheer of de bewaring van de Wederverkoper zijn, op kosten van de Wederverkoper aan Kaseya leveren, ongeacht of deze Materialen al dan niet door de Wederverkoper zijn gewijzigd zoals bepaald in het vorige lid; of (2) alle kopieën van bovengenoemde materialen vernietigen en deze vernietiging schriftelijk aan Kaseya bevestigen.

6.4 Merken. Kaseya verleent u een herroepbare, niet-exclusieve licentie om de materialen en merken van Kaseya te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor handelsmerken van Kaseya, zoals beschreven op https://stage.kaseya.com/legal/trademarks. U gaat ermee akkoord dat u niet direct of indirect: (a) enig recht, titel of belang verkrijgt in een merk of string-identificatiecode van Kaseya, hetzij in de vorm van een URL (Universal Resource Locator), hetzij in enige andere vorm, die een netwerkadres vertegenwoordigt of met een netwerkadres verbindt, een dergelijke string-identificatiecode die geheel, gedeeltelijk of op enige wijze vergelijkbaar is met een woorddeel van een merk van Kaseya; of (b) gebruik zal maken van een gedeelte van een woord of van een merk van Kaseya, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik of het vergemakkelijken van het gebruik van een dergelijk woordgedeelte in verband met een internetzoekmachine, een website of een internetbrowser, om het communicatieverkeer in het netwerk (om) te leiden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Kaseya de eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de producten, materialen en merken en, anders dan in deze Overeenkomst is bepaald, al deze rechten behoudt.

6.5 Geen andere rechten verleend. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze sectie, komen de partijen overeen en erkennen zij dat geen van beide partijen een expliciete of impliciete licentie wordt verleend aan of onder enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim of ander intellectuele-eigendomsrecht van de andere partij.

7.0 SCHADELOOSSTELLING, BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

7.1 Schadevergoeding. De Wederverkoper zal Kaseya, de aan Kaseya gelieerde bedrijven en hun medewerkers en leveranciers vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken, procedures, kosten, uitgaven, schade en aansprakelijkheden van derden, inclusief redelijke honoraria van advocaten (‘Verliezen’) die voortvloeien uit, verband houden met, of het gevolg zijn van nalatigheid, schending van deze Overeenkomst of schending van de toepasselijke wet- en regelgeving van de Wederverkoper of uw gelieerde bedrijven, of hun respectievelijke eigenaars, functionarissen, directeuren, medewerkers of vertegenwoordigers

7.2 Beperkte garantie. DE WEDERVERKOPER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PRODUCTEN VAN KASEYA WORDEN GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN ‘ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN’. KASEYA WIJST ALLE GARANTIES AF, VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.

7.3 Beperking van aansprakelijkheid. MET UITZONDERING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN TOT SCHADELOOSSTELLING EN VERTROUWELIJKHEID IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN JEGENS DE ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN DEKKING, GEDERFDE WINST, GEDERFDE GOODWILL, GEMIST GEBRUIK OF GEMISTE PRESTATIES VAN PRODUCTEN, DIENSTEN OF ANDERE EIGENDOMMEN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF SOFTWARE, OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ZIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL, BEHALVE VOOR SCHADE DIE DOOR DE WET WORDT VERPLICHT EN NIET CONTRACTUEEL KAN WORDEN BEPERKT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALLE SCHADE IS UITGESLOTEN, BEHALVE DE DIRECTE SCHADE, ZODAT KASEYA’S MAXIMALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE WEDERVERKOPER OM WELKE REDEN DAN OOK EN OP WELKE GROND OF CLAIM DAN OOK IN HET CONTRACT, BENADELING, VOOR SCHADEVERGOEDING OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DE WEDERVERKOPER IN DE 2 (TWEE) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DEZE OVEREENKOMST DAADWERKELIJK AAN KASEYA HEEFT BETAALD.

8.0 DIVERSEN.

8.1 Compliance met de wet en de exportvoorschriften. De Wederverkoper verklaart dat hij zal voldoen aan: (a) alle wetten, regels en voorschriften en alle vereiste licenties, vergunningen, certificaten en autorisaties zal verkrijgen en handhaven; en (b) het Kaseya-beleid, de voorwaarden en de regels voor de werkplek die worden verstrekt, inclusief het vertrouwelijkheidsbeleid van Kaseya dat hierbij is uiteengezet als bijlage A (gezamenlijk het ‘Beleid’), die van tijd tot tijd door Kaseya naar eigen goeddunken kunnen worden bijgewerkt. De Wederverkoper erkent dat de Producten onderworpen zijn aan controles op grond van de toepasselijke exportwetgeving en stemt ermee in dat hij geen enkele gebruiker zal toestaan het Product in welke vorm dan ook te exporteren of opnieuw te exporteren in strijd met de exportwetgeving van een rechtsgebied.

8.2 Reclame en publiciteit. Behalve voor Materialen die reeds openbaar zijn gemaakt, zal geen van beide partijen enige nieuwsberichten, artikelen, brochures, toespraken of advertenties met betrekking tot deze Overeenkomst verspreiden, noch de naam of handelsmerken van de andere Partij (of een variant daarvan) gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

8.3 Overheidsinstanties. De Wederverkoper verklaart en garandeert dat de volgende paragraaf zal worden opgenomen in elk contract tussen de Wederverkoper en de regering van de Verenigde Staten of andere overheidsinstanties: ‘Het gebruik van de Producten door de Amerikaanse overheid of andere overheidsinstanties zal worden beschreven als ‘beperkte computersoftware’ of ‘gegevens met beperkte rechten’ zoals beschreven in 48 CFR 52.227-14, of als ‘commerciële computersoftware’ of ‘commerciële computersoftwaredocumentatie’ onder DFARS 252.227-7202, of onder andere soortgelijke toepasselijke voorwaarden om de overdracht van rechten in en op de technologie aan de overheid of een dergelijke instantie te voorkomen, anders dan onder normale commerciële licentievoorwaarden. De contractant/fabrikant is Kaseya International, Limited, Fourth Floor (South), Channel House, Green Street, St. Helier, Jersey, JE2 4UH of haar leveranciers.’

8.4 Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertragingen en/of tekortkomingen in de uitvoering van deze Overeenkomst (anders dan de verplichting van de Wederverkoper om vergoedingen te betalen) als gevolg van oorzaken buiten de redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de algemene geldigheid van het voorgaande: overmacht of daden van een openbare vijand; brand of explosie; overstroming; weersomstandigheden; epidemieën, het uitvallen van het telecommunicatiesysteem; oorlog; terroristische daden; rellen; embargo’s; quarantaine; virussen; stakingen; lock-outs; geschillen met arbeiders of arbeidsongeregeldheden; totale of gedeeltelijke uitval van transport, leveringsfaciliteiten of voorraden; handelingen of verzoeken van overheidsinstanties of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met het voorgaande.

8.5 Controle van compliance en gegevens van de Wederverkoper. De Wederverkoper zal in het kader van de normale gang van zaken met betrekking tot deze Overeenkomst een nauwkeurige administratie bijhouden, met inbegrip van de bedragen die aan de gebruikers in rekening worden gebracht. De Wederverkoper zal Kaseya op verzoek onmiddellijk voorzien van waarheidsgetrouwe en nauwkeurige kopieën van dergelijke gegevens en verleent Kaseya en haar onafhankelijke accountants het recht om de boeken, gegevens en rekeningen van de Wederverkoper tijdens de normale kantooruren van de Wederverkoper te onderzoeken om compliance met de Overeenkomst te controleren. In het geval dat een dergelijke audit onthult dat de Overeenkomst niet wordt nageleefd, zonder beperking van enig ander rechtsmiddel hieronder, zal de Wederverkoper Kaseya onmiddellijk de gepaste vergoedingen betalen, plus de redelijke kosten voor het uitvoeren van de audit.

8.6 Vrijstelling. Het niet afdwingen of aandringen op compliance met de bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst, het afzien van enige bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst, of het verlenen van een verlenging van de uitvoeringstermijn vormt geen permanente afstandsverklaring van enige bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst.

8.7 Overdracht. Noch de Wederverkoper, noch Kaseya mag rechten, verplichtingen of plichten, geheel of gedeeltelijk, of enig ander belang in het kader van deze Overeenkomst overdragen of toewijzen, behalve dat Kaseya de Overeenkomst vrijelijk mag overdragen aan een gelieerd bedrijf of opvolger door fusie, reorganisatie, consolidatie of verkoop van sommige of al haar activa, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden onthouden.

8.8 Deelbaarheidsbeding. Indien een deel, voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling zo goed mogelijk worden uitgelegd om de bedoelingen van de partijen weer te geven, waarbij alle voorwaarden en bepalingen volledig van kracht blijven.

8.9 Mededelingen. Kaseya kan een mededeling doen door middel van een algemene kennisgeving op de software of dienst, elektronische post naar de Wederverkoper die in de accountinformatie van Kaseya is opgenomen, of schriftelijke communicatie per post naar de Wederverkoper die in de accountinformatie van Kaseya is opgenomen. Een dergelijke mededeling wordt geacht te zijn gedaan bij het verstrijken van 48 uur na verzending per post of 12 uur na verzending per e-mail.

8.10 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Jersey, Kanaaleilanden, zonder rekening te houden met de keuze van de wettelijke bepalingen. De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Jersey, Kanaaleilanden, met betrekking tot alle geschillen, controverses of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Bij elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, heeft de winnende partij het recht om haar redelijke advocatenhonoraria en andere kosten terug te vorderen, naast eventuele andere tegemoetkomingen die kunnen worden toegekend.

8.11 Derde-begunstigde. Tenzij hier specifiek vermeld met betrekking tot leveranciers, zal geen enkele bepaling van deze Overeenkomst op enigerlei wijze ten goede komen aan een derde persoon (inclusief het publiek in het algemeen) en om een dergelijke persoon te beschouwen als een derde-begunstigde van de Overeenkomst of van de voorwaarden daarvan, of anderszins aanleiding te geven tot enige actie voor een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst.

8.12 Volledige overeenkomst. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en geen enkele andere overeenkomst, belofte of praktijk tussen de partijen zal bindend zijn voor de partijen.

Bewijsstuk A

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

1. De Wederverkoper erkent dat, in verband met de Overeenkomst, de producten, de diensten of anderszins, de Wederverkoper toegang kan hebben gehad tot, of toegang heeft gekregen tot, of toegang heeft tot informatie of informatie krijgt die technisch of financieel is, of handelt over marketing, personeels- en bedrijfsplannen en -informatie, strategische informatie, voorstellen, verzoeken om voorstellen, specificaties, tekeningen, prijzen, kosten, klantinformatie (zoals hieronder gedefinieerd), procedures, voorgestelde producten, processen, bedrijfssystemen, softwareprogramma’s, technieken, diensten en een verscheidenheid aan andere informatie en materialen (de ‘vertrouwelijke informatie’); met dien verstande dat vertrouwelijke informatie ook inhoudt dat dergelijke informatie is verstrekt en alle informatie die redelijkerwijs door de Wederverkoper had moeten worden begrepen, vanwege legenda of andere vermeldingen, de omstandigheden van openbaarmaking of de aard van de informatie zelf, eigendom is van of vertrouwelijk is voor Kaseya, of haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, klanten, agenten, opvolgers en aangestelden. De Wederverkoper gaat ermee akkoord dat al deze vertrouwelijke informatie tussen de Wederverkoper en Kaseya vertrouwelijk is en als vertrouwelijk en eigendom van Kaseya zal worden beschouwd. De wederverkoper gaat ermee akkoord dat hij:

(a) het vertrouwelijke en bedrijfseigen karakter van alle vertrouwelijke informatie zal beschermen en behouden;

(b) geen vertrouwelijke informatie openbaar zal maken, verstrekken, verkopen of anderszins overdragen of direct of indirect beschikbaar zal stellen aan derden (met inbegrip van de vertegenwoordigers en contractanten van de Wederverkoper) voor enig doel, behalve voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door Kaseya;

(c) geen gebruik zal maken van de vertrouwelijke informatie, noch de vertrouwelijke informatie zal opslaan of kopiëren, behalve wanneer dit specifiek nodig is om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen;

(d) de verspreiding van de vertrouwelijke informatie zal beperken tot die entiteiten en personen wiens plichten de noodzaak rechtvaardigen om de vertrouwelijke informatie te kennen, en dan alleen op voorwaarde dat die entiteiten en personen verplicht zijn om alle voorwaarden van dit vertrouwelijkheidsbeleid na te leven;

(e) alle vertrouwelijke informatie en alle kopieën daarvan (in welke vorm dan ook) terug zal geven (of, op verzoek van Kaseya, zal vernietigen) (I) onmiddellijk nadat deze niet langer nodig is of (II) onmiddellijk na het verzoek van Kaseya, en aan Kaseya schriftelijk zal bevestigen dat dit is gebeurd;

(f) Kaseya onmiddellijk op de hoogte zal stellen van elke daadwerkelijke, potentiële, bedreigde of gepoogde toegang tot verlies, verkeerd of ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook;

(g) voor zover de klantgegevens worden verwerkt als onderdeel van de Overeenkomst: (I) uitsluitend zal handelen als de gegevensverwerker en Kaseya als de gegevensbeheerder; (II) alleen klantgegevens zal verwerken namens en in naam van Kaseya, en alleen in overeenstemming met de instructies van Kaseya; en

(h) de aan dit vertrouwelijkheidsbeleid gehechte beveiligingsprocedures en andere redelijke beveiligingsprocedures die door Kaseya worden voorgeschreven voor de bescherming van de vertrouwelijke informatie, zal naleven.

2. Klantinformatie betekent in grote lijnen alle persoonlijk identificeerbare informatie van Kaseya, haar gelieerde bedrijven en hun functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, klanten, agenten, opvolgers en aangestelden, inclusief maar niet beperkt tot: (a) persoonsgegevens zoals gedefinieerd in EU-richtlijn 95/46/EG, de Japanse wet op bescherming persoonsgegevens en de wet inzake persoonlijke gegevens (Privacy) van Hongkong; (b) niet-openbare persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie zoals gedefinieerd in respectievelijk de Amerikaanse Gramm-Leach-Bliley en de Health Insurance Portability and Accountability Acts; (c) persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act, de Nieuw-Zeelandse Privacy Act, en de Australische Privacy Act 1988; (d) gevoelige persoonlijke gegevens of informatie zoals gedefinieerd in de Indiase wet op de informatietechnologie; en (e) alle informatie die op dezelfde wijze is aangeduid of beschermd onder een wet in een rechtsgebied.

3. De Wederverkoper stemt ermee in alle wetten, orders en regelgeving na te leven, met inbegrip van alle wetten op het gebied van privacy, kennisgeving en consumentenbescherming, met inbegrip van de wetten die van toepassing zijn op de klantgegevens en de behandeling en verwerking van die gegevens. De Wederverkoper zal ervoor zorgen en verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voorwaarden van het vertrouwelijkheidsbeleid door een persoon of entiteit die vertrouwelijke informatie van of via de Wederverkoper verkrijgt.

4. Behalve met betrekking tot klantgegevens zijn de hierin vermelde verplichtingen niet van toepassing op informatie die door middel van schriftelijke documentatie kan worden aangetoond: (1) en algemeen beschikbaar wordt voor het publiek, anders dan als gevolg van een openbaarmaking door de Wederverkoper, (2) beschikbaar was voor de Wederverkoper op een niet-vertrouwelijke basis voordat Kaseya of haar vertegenwoordigers het bekendmaakten, (3) op niet-vertrouwelijke basis aan de Wederverkoper wordt bekendgemaakt vanuit een andere bron dan die van Kaseya of haar agenten, op voorwaarde echter dat een dergelijke bron niet gebonden is aan een geheimhoudingsplicht jegens Kaseya of haar vertegenwoordigers; of (4) onafhankelijk is ontwikkeld zonder verwijzing naar of vertrouwen op de vertrouwelijke informatie.

5. In het geval de Wederverkoper als gevolg van een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een ander soortgelijk proces verplicht is vertrouwelijke informatie openbaar te maken, zal de Wederverkoper Kaseya hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en documentatie verstrekken, zodat Kaseya een beschermingsbevel of ander passend rechtsmiddel kan verkrijgen en de Wederverkoper zal samenwerken met Kaseya bij dergelijke inspanningen.

6. De Wederverkoper zal te allen tijde passende technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen treffen en handhaven om (I) de beveiliging en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie te waarborgen, (II) potentiële bedreigingen of gevaren voor de beveiliging of integriteit van de vertrouwelijke informatie te identificeren en te beschermen tegen voorziene bedreigingen of gevaren, en (III) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de vertrouwelijke informatie.

7. In geval van een schending van dit vertrouwelijkheidsbeleid door de Wederverkoper kan Kaseya de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder enige aansprakelijkheid of boetes van welke aard dan ook

8. In het geval van een daadwerkelijke of dreigende ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie of schending van dit vertrouwelijkheidsbeleid zal de Wederverkoper op haar eigen kosten: (a) Kaseya onmiddellijk op de hoogte stellen; (b) met Kaseya samenwerken om alle maatregelen te nemen om de toegang, het gebruik of de schade die daardoor wordt veroorzaakt, te stoppen of te beperken; (c) wijzigingen en veiligheidsmaatregelen implementeren om verdere toegang of gebruik te voorkomen; en (d) op aanwijzing van Kaseya kennisgevingen of mededelingen sturen naar de betrokken personen of entiteiten. De partijen erkennen dat vertrouwelijke informatie uniek en waardevol is en dat het gebruik of de bekendmaking ervan in strijd met dit beleid zal leiden tot onherstelbare schade voor Kaseya of haar klanten waarvoor geldelijke schadeloosstelling alleen geen adequate oplossing zou zijn. De Wederverkoper stemt er dan ook mee in dat Kaseya, zonder afbreuk te doen aan haar rechten op gerechtelijke genoegdoening, recht heeft op een billijke schadeloosstelling, met inbegrip van verbodsbepalingen en specifieke prestaties, in geval van schending van de bepalingen van dit beleid, en dat de Wederverkoper zich niet zal verzetten tegen de toekenning van een dergelijke schadeloosstelling. De Wederverkoper stemt er ook mee in dat hij niet zal proberen en ermee instemt om af te zien van enige vereisten voor verplichtingen in verband met het vragen of verkrijgen van dergelijke schadeloosstellingen door Kaseya. Een dergelijke genoegdoening komt boven op en niet in de plaats van een passende tegemoetkoming in de vorm van geldelijke schadevergoeding. Geen enkele verdraagzaamheid, falen of vertraging in de uitoefening van een recht, bevoegdheid of voorrecht is een verklaring van afstand daarvan, noch sluit enige enkele of gedeeltelijke uitoefening ervan, enige andere of toekomstige uitoefening, of de uitoefening van enig ander recht, macht of voorrecht uit.

9. Noch Kaseya, noch haar leveranciers of agenten, noch hun klanten geven verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de door hen verstrekte informatie (inclusief maar niet beperkt tot vertrouwelijke informatie). De Wederverkoper stemt ermee in dat Kaseya niet aansprakelijk is voor het gebruik van dergelijke informatie door de Wederverkoper