Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Algemene toepasselijkheid.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze of een andere website van Kaseya (de “Websites”) gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Websites, erkent en gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de Websites. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de Websites.

2. Beperkte licentie en eigendom.

Kaseya machtigt u hierbij om materialen die door Kaseya op de Websites zijn gepubliceerd, uitsluitend te kopiëren voor niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie (of als u een partner van Kaseya bent, de organisatie van uw klant) ter ondersteuning van de producten en diensten van Kaseya. Geen enkel ander gebruik van de informatie is toegestaan. Met het oog op deze toestemming gaat u ermee akkoord dat van elke kopie die u van deze materialen maakt, alle vermeldingen van auteursrecht en andere eigendomsrechten in dezelfde vorm en op dezelfde manier worden gehandhaafd als op het origineel. Behalve zoals hierboven vermeld, mag niets in dit document worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig recht of anderszins enige licentie of recht onder enig patent, handelsmerk of auteursrecht van Kaseya of derden.

ALLE INHOUD OP DE WEBSITES IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. BEHOUDENS VOOR ZOVER HIERIN SPECIFIEK IS TOEGESTAAN, MAG GEEN ENKEL DEEL VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITES IN WELKE VORM OF OP WELKE WIJZE DAN OOK WORDEN GEREPRODUCEERD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN KASEYA. HET IS BEZOEKERS OF GEBRUIKERS NIET TOEGESTAAN OM MATERIAAL OP DE WEBSITES VOOR OPENBARE OF COMMERCIËLE DOELEINDEN TE WIJZIGEN, TE DISTRIBUEREN, TE PUBLICEREN, TE VERZENDEN OF ER AFGELEIDE PRODUCTEN VAN TE MAKEN.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Kaseya eigenaar is van alle wettelijke rechten, aanspraken en belangen in en op de Websites en de inhoud daarvan, met inbegrip van alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende merkeigenschappen van Kaseya (of die rechten nu wel of niet geregistreerd zijn, en waar ter wereld die rechten ook bestaan), en dat ze worden beschermd door internationale wetten op het gebied van merkenrecht, auteursrecht en verdragsbepalingen. Ze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaseya. Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, verleent Kaseya u geen expliciet of impliciet recht onder enige octrooien, auteursrechten, handelsmerken of geheime handelsinformatie.

3. Privacy en bescherming van informatie.

Raadpleeg Kaseya’s https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/privacyverklaring-van-kaseya/ met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

4. Compliance met toepasselijke wetgeving; exportcontrolewetgeving.

De toegang van gebruikers tot de Websites is onderworpen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Alle informatie die beschikbaar is op de Websites, is onderworpen aan exportcontrolewetten. U gaat ermee akkoord de Websites te gebruiken en informatie die daarop betrekking heeft te plaatsen, te publiceren of te verspreiden in strikte naleving van alle wetten, regels en voorschriften.

Alle producten en publicaties van Kaseya zijn commercieel van aard. Het gebruik van duplicatie of openbaarmaking door de overheid van de Verenigde Staten is onderworpen aan de beperkingen zoals beschreven in DFARS 252.227-7015 en FAR 52.227-19.

5. Handelsmerken.

[1]De merken vermeld in Kaseya Trademark Guideliness op https://www.kaseya.com/nl/wettelijk/richtlijnen-voor-handelsmerken/ behoren tot de merken of geregistreerde merken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Kaseya Limited.

Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of kunnen handelsmerken zijn van, en worden gebruikt om producten of diensten van hun respectieve eigenaars te identificeren.

6. Algemene disclaimer en schadevergoeding.

Hoewel Kaseya heeft geprobeerd om nauwkeurige informatie te verstrekken op de Websites, aanvaardt Kaseya geen verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid van de informatie. Kaseya kan de vermelde programma’s, diensten of producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Vermeldingen van producten of diensten die niet van Kaseya afkomstig zijn, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als goedkeuring of aanbeveling.

U erkent dat tijdelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Websites van tijd tot tijd kunnen optreden en als normaal kunnen worden beschouwd.
Kaseya is niet verantwoordelijk voor virussen of andere destructieve of indringende computerprogramma’s die uw computersysteem of gegevens als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Websites kunnen beschadigen. De inhoud van de Websites kan verouderd zijn, kan verwijzen naar producten, programma’s of diensten die niet of niet meer beschikbaar zijn op uw geografische locatie, of kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Websites worden internationaal beschikbaar gesteld en kunnen verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Kaseya en/of haar leveranciers die niet beschikbaar zijn op uw locatie. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Kaseya of haar leveranciers van plan zijn om dergelijke producten, programma’s of diensten op uw locatie beschikbaar te stellen.

ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITES WORDT VERSTREKT “ZOALS DEZE IS”, MET ALLE FOUTEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET.
KASEYA EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OF VOORTVLOEIEND UIT EEN TRANSACTIE, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

KASEYA EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITES OF ENIGE SOFTWARE OF DIENSTEN VAN KASEYA, SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE AANWEZIGE INFORMATIE, ZELFS INDIEN KASEYA OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Op verzoek van Kaseya gaat u ermee akkoord Kaseya en haar leveranciers, gelieerde bedrijven en hun vertegenwoordigers, functionarissen, directeuren, werknemers en advocaten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, kosten en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, die ontstaan in verband met uw toegang tot of gebruik van de Websites.

7. Links naar sites van derden.

De Websites kunnen links bevatten naar sites van derden. Toegang tot enige andere internetsite gekoppeld aan de Websites is voor eigen risico van de gebruiker en Kaseya is niet verantwoordelijk voor de doeltreffendheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of uitspraken op deze sites. Kaseya biedt deze links enkel aan voor uw gebruiksgemak; het opnemen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van deze websites.

8. Toegang tot zones die beveiligd zijn met een wachtwoord.

Toegang tot en gebruik van beschermde gedeelten van de Websites die met een wachtwoord zijn beveiligd, is beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Ongeautoriseerde personen die toegang proberen te krijgen tot deze delen van de Websites, kunnen worden vervolgd. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van de namen van accounts, identificatienummers of wachtwoorden die verband houden met uw toegang tot en gebruik van de Websites. Kaseya is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van accounts die u via de Websites tot stand brengt (bijv. via de online ondersteuningsdiensten van Kaseya) door u, uw werknemers, vertegenwoordigers of iemand anders.

9. Inzendingen.

Met uitzondering van de aankoopinformatie die nodig is voor de aankoop van software en diensten wil Kaseya geen vertrouwelijke informatie ontvangen via haar Websites.

Alle informatie die naar Kaseya wordt gestuurd, met uitzondering van dergelijke aankoopinformatie, wordt geacht NIET VERTROUWELIJK en GEEN EIGENDOM te zijn. U verleent Kaseya een permanente, royaltyvrije, betaalde, onbeperkte, onherroepelijke licentie voor het weergeven, gebruiken, wijzigen, uitvoeren, maken van afgeleide werken, in sublicentie geven, reproduceren, verzenden en distribueren van alle informatie die u voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden naar Kaseya stuurt.

U gaat er ook mee akkoord dat Kaseya vrij is om alle ideeën, concepten of technieken die u Kaseya toestuurt, te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke ideeën, concepten of technieken bevatten.

Het is verboden om lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische of andere materialen te plaatsen of door te sturen naar of van de Websites die in strijd zijn met wetten, regels of voorschriften. Als dergelijke communicatie echter wel plaatsvindt, is Kaseya niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke communicatie.

Het is noch het beleid noch de praktijk van Kaseya om gebieden op de Websites te bekijken of te controleren waar gebruikers berichten kunnen verzenden of plaatsen, met inbegrip van bulletinboards, chatrooms en forums, om vast te stellen dat dergelijke berichten voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, regels en voorschriften; Kaseya behoudt zich echter het recht voor om dergelijke berichten te bekijken, maar is daartoe niet verplicht. Kaseya is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van enige communicatie die op de Websites wordt geplaatst, noch voor fouten of schendingen van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.

10. Beleid inzake auteursrecht.

U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of ander eigendomsmateriaal plaatsen, wijzigen, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht op dergelijk materiaal. We kunnen een account beëindigen, de toegang tot een Website of dienst weigeren of een gebruiker stoppen die inbreuk zou hebben gemaakt op het auteursrecht of de eigendomsrechten van een ander.

Zonder het voorgaande te beperken, als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, verzoeken wij u ons schriftelijk op de hoogte te stellen via [email protected] met de volgende informatie: (1) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarvan u beweert dat het geschonden is; (2) een beschrijving van de locatie op onze Websites, netwerken of anders van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is; en (3) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Als de betwiste materialen door derden zijn geplaatst die door redelijke inspanningen identificeerbaar zijn, zullen wij deze derden op redelijke termijn op de hoogte stellen van de aanklacht. Als derden reageren met een geldig tegenbericht, ontvangt u van ons een kopie, zodat u gepaste stappen kunt ondernemen.

11. Diversen.

Kaseya verklaart niet dat de inhoud van de Websites geschikt of beschikbaar is voor gebruik op welke locatie dan ook, en toegang tot de Websites vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om de Websites vanaf elke locatie te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen u en Kaseya Limited (of, indien van toepassing, haar licentiegevers of licentiehouders “Kaseya”) en regelt uw gebruik van de Websites. De gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten worden geschreven en geïnterpreteerd in de Engelse taal. De gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en Kaseya zijn onderworpen aan de wetten van het Gemenebest van Massachusetts, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen, en elke partij zal zich onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Middlesex County, Massachusetts. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten de bedoelingen van de partijen, zoals die in de bepaling tot uiting komen, uit te voeren, en de andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht en in werking. In het geval van een schending van deze regels en voorschriften behoudt Kaseya zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die bij wet en in redelijkheid voor dergelijke schendingen beschikbaar zijn. Kaseya kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment actuele gebruiksvoorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn.